صفحه اصلی اخبار اکونوميست: درآمد سرانه ايرانيان امسال ۶۲۴۰ دلار است
PDF چاپ نامه الکترونیک

اکونوميست: درآمد سرانه ايرانيان امسال ۶۲۴۰ دلار است

اکونوميست در تاز هترين گزارش خود از افزايش سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سا لهاي آتي خبر داد. به گزارش ايسنا، اکونوميست در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۱۱ خود سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته را پنج هزار و ۵۷۰ دلار برآورد و پي شبيني کرد که اين ميزان در سال جاري به شش هزار و ۲۴۰ دلار افزايش خواهد يافت. اکونوميست معتقد است که طي سال آينده براي مردم ايران سرانه توليد ناخالص داخلي هفت هزار و ۴۰ دلاري به ثبت خواهد رسيد که با تداوم روند صعودي اين شاخص در سال ۹۲ برابر با هفت هزار و ۹۲۰ دلار خواهد بود. افزايش ۸۴۰ دلاري سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۹۳ را به هشت هزار و ۷۶۰ دلار خواهد رساند و اين شاخص در سال ۱۳۹۴ به ۹ هزار و ۸۴۰ دلار افزايش خواهد يافت. در اين گزارش عنوان شده است كه توليد ناخالص داخلي ايران از ۴۱۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در سال گذشته به ۴۷۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال جاري خواهد رسيد كه ۵۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار افزايش نشان م يدهد

 
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks 
 
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی