صفحه اصلی اخبار جزئيات انتقال دانشجويان ايراني خارج به كشور
PDF چاپ نامه الکترونیک

 

جزئيات انتقال دانشجويان ايراني خارج به كشور

 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آيين‌نامه نقل و انتقال دانشجويان ايراني خارج به داخل را به دانشگاه‌ها ابلاغ كرد. بر اساس اين آيين‌نامه شرايط انتقال تسهيل مي‌شود و دانشجويان در مقاطع مختلف با داشتن شرايط مي‌توانند نسبت به انتقال به دانشگاه‌هاي داخل اقدام كنند.

به گزارش مهر، براساس اين آيين‌نامه براي انتقال دانشجويان دوره‌هاي دكترا، كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني دانشگاه مبدأ متقاضي انتقال، بايد از نظر اداره كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم معتبر باشد و انتقال از ديگر دانشگاه‌هاي خارجي كه مورد تاييد وزارت ذي‌صلاح محل تحصيل متقاضي باشد، فقط براي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي و به دانشگاه‌هاي پيام نور، علمي كاربردي، آزاد اسلامي و موسسات آموزش عالي غيردولتي ـ‌ غيرانتفاعي پس از بررسي امكان‌پذير است، همچنين نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي وزارت علوم و خدمت وظيفه عمومي، نداشتن بيش از يك سال وقفه تحصيلي در زمان تسليم تقاضا و دارا بودن مدارك تحصيلي مقاطع قبلي مورد تأييد مراجع ذي صلاح از ديگر شرايط متقاضي انتقال است.

در صورتي كه مدارك تحصيلي مقاطع قبلي در خارج از كشور اخذ شده باشند، مدارك ديپلم و پيش دانشگاهي بايد توسط وزارت آموزش و پرورش تاييد و مدارك مقاطع بالاتر بايد توسط اداره كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارزشيابي شود.

در آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور آمده است: دانشجويان شاغل در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) بايد حداقل 12 واحد درسي اصلي با ميانگين كل حداقل 12 از 20 يا معادل آن و در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته بايد حداقل 6 واحد درسي اصلي (غير از واحدهاي جبراني) با ميانگين كل حداقل 14 از 20 يا معادل آن را گذرانده باشند.

براساس اين آيين‌نامه دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره‌هاي كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه‌اي دامپزشكي نيز بايد حداقل 30 واحد درسي اصلي با ميانگين كل حداقل 13 از 20 يا معادل آن را گذرانده باشند.

همچنين شرط انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكتراي تخصصي، ثبت‌نام و اشتغال به تحصيل حداقل دو نيمسال تحصيلي به صورت حضوري يا نيمه حضوري در دانشگاه مبدأ و دارا بودن گزارش پيشرفت تحصيلي است.

ارائه تقاضا از طريق سايت اينترنتي، پس از اخذ گواهي و ريز نمرات رسمي از دانشگاه مبدأ امكان‌پذير است و براي انتقال در هر نيمسال تحصيلي، بايد حداكثر تا يك ماه قبل از شروع آن نيمسال تحصيلي تقاضا ارائه شود.

براساس اين آيين‌نامه هزينه دريافتي از دانشجويان براي تحصيل در دانشگاه‌هاي داخل كشور، در دانشگاه‌هاي برتر مطابق شهريه مصوب هيات امناي دانشگاه و در ساير دانشگاه‌هاي دولتي براي مقاطع كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) حداكثر تا 2 برابر شهريه نوبت دوم و براي مقطع كارشناسي ارشد حداكثر تا 5/1 برابر شهريه نوبت دوم است و همچنين در دانشگاه‌هاي پيام نور، جامع علمي كاربردي و ساير دانشگاه‌هاي وابسته نيز حداكثر تا 2 برابر شهريه ساير دانشجويان داخلي پذيرفته شده است.

 

  

 
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks 
 
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی