صفحه اصلی مهاجرت کار و مشاغل برنامه انتخابي نوا اسكوشيا
PDF چاپ نامه الکترونیک

 

برنامه انتخابي نوا اسكوشيا

معيار و مدارك و صلاحيت‌ها

توافق‌نامه برنامه انتخابي نوا اسكوشيا ـ كانادا در آگوست2002 به امضاء رسيد و اين توافق‌نامه به نوا اسكوشيا اين امكان را ميدهد كه تازه وارديني كه مايل به اقامت در اين استان هستند را انتخاب كند. اين توافق‌نامه زير نظر اداره توسعه اقتصادي نوا اسكوشيا اداره و اجرا مي‌گردد. هدف اين موافقت‌نامه اسكان دادن و تشويق مهاجراني است كه در نوا اسكوشيا اقامت مي‌گزينند و كار مي‌كنند. كانديداهاي ايده‌آل و مطلوب آنهائي هستند كه معيارهاي اين برنامه را برآورده مي‌كنند و اينكه مايل هستند كه در استان اقامت كنند و سهمي در توسعه اقتصادي و كيفيت زندگي در نوا اسكوشيا ايفاء كنند.

براي آنكه داوطلب بتواند در اين برنامه قبول شود، بايد شرايط و مدارك خاصي داشته باشد. معيار ذكر شده ذيل تنها بعنوان راهنما است و در بعضي موارد استان مربوطه استثنائاتي را جايز مي‌شمارد كه اين بستگي خواهد داشت به مناسب بودن و تعهد داوطلب مربوطه به نوا اسكوشيا و تمايل داوطلب براي اقامت كردن در خارج از ناحيه‌ هاليفكس.

استان نوا اسكوشيا يك قرارداد استخدامي 6 ماهه را براي پذيرفته شدن اخذ خواهد كرد و اين در پست مديريت مياني در يك شركت تجاري خواهد بود.

بدنبال تأئيد صدور گواهي يك پذيرفته شده، متقاضي فرم تقاضاي مهاجرت را در سفارت كانادا كه تعيين مي‌شود پر خواهد كرد تا بدين وسيله داوطلب بتواند اجازه امنيتي و پزشكي را اخذ كند. در شرايط طبيعي، به مصاحبه دوم احتياجي نخواهد بود و كل پروسه تنها 6 الي 9 ماه طول خواهد كشيد. ويزاي صادر شده تحت اين برنامه، بي‌قيد و شروط و بدون محدوديت است.

مدارك مورد نياز پذيرفته شده به قرار ذيل است:

(1) متقاضياني كه براي سرمايه‌گذاري فدرال يا در گروه كارآفريني قبول شده‌اند تشويق مي‌شوند كه در اين برنامه شركت كنند.

(2) متقاضي بايد حداقل 25 سال داشته باشد ولي بيشتر از 60 سال نداشته باشد.

(3) متقاضي بايد مهارت‌هاي پايه در زبان انگليسي يا فرانسه و انگليسي داشته باشد. اين مهارت‌ها شامل: صحبت‌كردن، خواندن و نوشتن است و تا آن حدي باشد كه متقاضي بتواند در محل كار وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد.

(4) متقاضي بايد حداقل ديپلم دبيرستان يا معادل آنرا داشته باشد.

(5) متقاضي بايد صاحب يك كار تجاري (يا در شركت تجاري شريك باشد) و مشغول انجام كارهاي تجاري بوده باشد يا اينكه متقاضي تجربه 2 ساله مديريتي را در 5 سال گذشته داشته باشد. اين تجربه ممكن است در يك كار تجاري، كار دولتي، سازماني يا ساير واحدهاي سازماني و تشكيلاتي باشد (چه براي سود يا غيره).

(6) متقاضي بايد با تلاشهاي خود يك سرمايه معادل 000/300 دلار كانادا را جمع‌آوري كرده باشد. براي اين منظور به اسناد جهت اثبات اين مورد و روش گردآوري سرمايه نياز است.

(7) متقاضي بايد مبلغ 800/128 دلار كانادا بعنوان اعانه اقتصادي را براي يكبار بپردازد كه اين مبلغ غير قابل استرداد مي‌باشد. اين مبلغ در تراست نگهداري مي‌شود در صورتي كه متقاضي نتواند ويزاي اقامت كانادا را دريافت كند اين مبلغ بدون كسر شدن يا بهره به متقاضي مسترد مي‌‌گردد.

(8) بدنبال صدور ويزا و وارد شدن به كانادا، پذيرش شده اين امكان را دارد كه از فهرستي از شركت‌هاي تأئيدشده توسط استان نوا اسكوشيا شركت مورد نظر خود را انتخاب كند و به مدت 6ماه با حقوق 000/20 دلار كانادا استخدام شود.

(9) در زمان مصاحبه، متقاضي بايد قصد و نيت خود مبني بر اقامت در استان نوا اسكوشيا را اعلام كند.


 

برنامه انتخابي نوا اسكوشيا

چك‌ليست و آمادگي براي تقاضا

لطفاً مطمئن شويد كه كليه اسناد مورد نياز و پيوست‌ها را ضميمه كرده باشيد. اسنادي كه بزبان انگليسي يا فرانسه نيست بايد به زبان انگليسي ترجمه رسمي گردد و كليه نسخه‌ها بايد مورد تأئيد قرار گيرد يا تصديق شود.

1- فرم تقاضاي 7 صفحه‌اي را پر كنيد. براي كل خانواده تنها يك نسخه از اين فرم بايد تكميل شود. مطمئن شويد كه به تمام سؤالات جواب داده باشيد و اينكه كليه اسناد مربوط به ارزش خالص و تجربه تجاري ضميمه شده باشند و اينكه اين فرم توسط متقاضي و همسرش امضاء شده باشد.

2- فرم‌هاي مهاجرت دولت كانادا (گروه كارگران ماهر) را تكميل كنيد.

  • تقاضانامه براي اقامت دائم (IMM0008)

  • سابقه (IMM0008 Schedule#1)

  • گروههاي اقتصادي ـ پذيرش شده‌هاي استان (IMM0008 Schedule#4)

  • اطلاعات اضافي مربوط به خانواده (IMM5406)

  • اجازه‌نامه براي ارائه اطلاعات به افراد تعيين‌شده (IMM5476)

اصل فرم‌ها را جهت تكميل آنها در مقطع بعدي نگهداريد و فتوكپي آنها را همراه فرم NSNPخود ارائه دهيد:

هر يك از اعضاء خانواده بالاي سن 18سال بايد فرم IMM0008خود را پر كند و اين عليرغم اين امر است كه نامبرده با شما به كانادا خواهد آمد يا خير. كودكان زير 18سال بايد در فرم متقاضي اصلي گنجانيده شوند.

چك كنيد كه فرم هر يك از افراد بطور كامل پر و امضاء شده باشد و به هر يك از اين فرم‌ها يك قطعه عكس از عكس جديد پاسپورتي براي هر يك از اعضاء خانواده الصاق كنيد. شما مي‌بايستي 6 قطعه عكس را به اداره مهاجرت و تابعيت كانادا بفرستيد و اين بدنبال صدور گواهي پذيرش مي‌باشد.

هر كدام از افراد كه فرم IMM0008را تكميل مي‌كند بايد فرم IMM5406را نيز تكميل نمايد. چك نماييد كه اين فرم‌ها بطور كامل تكميل و امضاء شده باشد و در صورت نياز صفحات اضافي را به اين فرم‌ها الصاق كنيد.

كليه فرم‌هاي تقاضا فدرال در وب‌سايت دولت كانادا به آدرس ذيل موجود است:

http://www.cic.gc.ca/English/applications/skilled.htm

3- حداقل سپرده 10000 دلاري كانادا را ترانسفر كنيد:

از اين مبلغ 1700 دلار كانادا بعنوان هزينه غير قابل استرداد تقاضانامه مي‌باشد و باقي آن بعنوان قسمتي از پرداخت جهت اعانه اقتصادي منظور مي‌گردد.


 

فرم قرارداد استخدامي

برنامه انتخابي نوا اسكوشيا

اين قرارداد توسط كارفرماي انتخاب‌شده توسط دولت بدنبال ورود پذيرفته شده به كانادا مطابق با راهبرد برنامه انتخابي نوا اسكوشيا اجرا مي‌گردد.

اين قرارداد در تاريخ: ………………بين‌:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

كه در اين قرارداد (كارفرما) ناميده مي‌شود از يكسو و:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

كه در اين قرارداد (كارمند) ناميده مي‌شود از سوي ديگر منعقد مي‌گردد.

از آنجائيكه كارفرما مايل است كارمند را استخدام كند تا كارمند مربوطه خدماتي را براي مدت اين قرارداد به كارفرما ارائه دهد و كارمند قبول كرده است كه اين خدمات را ارائه دهد از اينرو كارفرما و كارمند با شرايط و مقررات اين قرارداد بصورت ذيل توافق كردند:

1- استخدام:

(الف) كارفرما موافقت مي‌كند كه كارمند را بعنوان …………. (مطابق با ليست مشاغل ضميمه‌شده در ضميمه (الف) استخدام كند تا كارمند مربوطه خدماتي را مطابق با شرايط اين توافق‌ ارائه دهد و كارمند موافقت مي‌كند كه اين پُست و منصب را بپذيرد. اين منصب يك پست مديريت مياني است و كارمند نقش مستقيم، پيوسته و فعالي در مديريت روزانه يا عمليات روزمره شركت خواهد داشت.

(ب) كارمند موافقت مي‌كند كه وظايف و مسئوليتهاي محول‌شده توسط كارفرما كه مطابق پُست و منصب ………مي‌باشد را انجام دهد.


 

2- حقوق و مزايا:

(الف) كارفرما موافقت مي‌كند كه مبلغ …………دلار كانادا را بعنوان حقوق پايه به كارمند بپردازد و اين حقوق بصورت ماهانه خواهد بود و در تاريخ………….. هر ماه قابل پرداخت مي‌باشد.

(ب) از اين حقوق بابت بيمه بيكاري، بازنشستگي و ماليات بر درآمد مبالغي كسر ميگردد. كارمندان واجد شرايط تحت پوشش قانون پرداخت خسارت به كارگران خواهند بود و كارفرما از اين لحاظ مسئول خواهد بود.

3- ساعات كار:

كارمند موافقت كرد كه در طول روز چندين ساعت كه توسط كارفرما تعيين مي‌شود و ساعات كاري منطقي و ضروري مي‌باشد را كار كند.

4- مرخصي:

حقوق بابت مرخصي به نرخ 4 درصد در سال و در پايان قرارداد پرداخت مي‌گردد.

5- مدت قرارداد:

اين موافقت‌نامه براي حداكثر 6ماه از تاريخ اجراي اين قرارداد (تاريخي كه در ابتداي قرارداد نوشته شده است) منعقد مي‌گردد مگر آنكه مدت ديگري براي آن منظور گردد.

6- انقضاء و فسخ قرارداد:

الف) كارفرما نمي‌تواند اين قرارداد را فسخ كند مگر به دلايل ذيل:

  الف) هرگونه اقدام و عملكرد كارمند كه زمينه براي اخراج كارمند را كه برطبق قانون كارگر و كارفرما تعريف شده، مهيا مي‌سازد.

  ب) مرگ كارمند

 


 

ب) بدنبال فسخ و انقضاء اين توافق:

  الف) تعهدات كارفرما در قبال كارمند مطابق با اين قرارداد فسخ مي‌گردد به استثناء تعهد كارفرما جهت پرداخت حقوق كامل و هزينه‌هاي كارمند مطابق با شرايط قيد شده در اين قرارداد.

7- قانون حاكم بر قرارداد:

قانون حاكم بر اين قرارداد قانون استان نوا اسكوشيا و قوانين فدرال كانادا مي‌باشد.

8- اصلاحيه‌ها:

هرگونه اصلاحيه بعمل آمده در مفاد اين قرارداد بايد بصورت كتبي باشد و توسط هر دو طرف قرارداد امضاء شده باشد.

9- كل قرارداد:

اين متن كل قرارداد بين كارفرما و كارمند در رابطه با استخدام كارمند توسط كارفرما است و هرگونه قراردادهاي قبلي در اين زمينه باطل ميگردد.

10- اطلاعيه‌ها:

كليه اطلاعيه‌ها و اعلاميه‌ها بايد بصورت كتبي باشد و آنها بايد شخصاً ارائه گردد يا توسط پست سفارشي به آدرس ذكر شده در اين قرارداد فرستاده شود. هر يك از طرفين مي‌توانند آدرس ذكر شده در اين قرارداد را با مطلع كردن طرف ديگر قرارداد، تغيير دهد.

11- عدم چشم‌پوشي:

عدم تأكيد هر يك از طرفين قرارداد مبني بر انجام تعهدات نمي‌تواند باعث چشم‌پوشي از حق طرف مربوطه جهت تقاضاي انجام عملكرد و وظايف طرف ديگر در آينده نخواهد گرديد.

12- اعطاي اختيارات:

اين قرارداد خصوصي تلقي مي‌گردد و هيچيك از طرفين نمي‌توانند آنرا به غير تخصيص دهند.

13- اين قرارداد الزامي است و براي منافع طرفين قرارداد تهيه شده است.

طرفين قرارداد اين قرارداد را در تاريخ ذكر شده در ابتداي قرارداد به امضاء رساندند.

كارفرما: ……………………

كارمند: ……………………


 

برنامه انتخابي نوا اسكوشيا

(سؤالاتي كه غالباً پرسيده مي‌شود)

1-برنامه انتخابي نوا اسكوشيا چيست؟

اين برنامه از طريق توافق بين دولت كانادا و دولت محلي نوا اسكوشيا بوجود آمد. اين توافق به دولت محلي نوا اسكوشيا اين امكان را فراهم مي‌سازد كه مهاجران را استخدام و جذب كند تا نيازهاي بازار كار، اقتصادي و صنعتي را برآورده سازد.

2-تحت اين برنامه پروسه مهاجرت تا چه مقدار سريعتر انجام مي‌گيرد؟

زمان پروسه مهاجرت بستگي به شرايط متقاضي دارد. معذالك، مهاجرت تحت اين برنامه خيلي سريعتر از ساير برنامه‌هاي مهاجرت كانادا خواهد بود.

3-وقتي براي اين برنامه پذيرفته شدم، قدم بعدي چيست؟

بعد از آنكه متقاضي پذيرفته شد به نامبرده اطلاع داده مي‌شود كه گواهينامه مربوطه (گواهينامه انتخاب شدن) صادر گرديده است (اصل اين گواهينامه مستقيماً به اداره مهاجرت و تابعيت دولت كانادا فرستاده مي‌شود). پذيرفته‌شدگان بايستي فرم‌هاي تقاضا، مهاجرت و تابعيت را در عرض 180روز از تاريخ صدور چنين گواهينامه‌اي ارائه كنند.

4-در چه زماني هزينه Landing  پرداخت مي‌گردد؟

همينكه متقاضي بعنوان پذيرفته‌شده مورد تأئيد قرار گرفت، فرم اين فرد بايستي به دفتر ويزا كانادا در خارج از كشور جهت بررسي وضعيت پزشكي و امنيتي اين فرد فرستاده شود. هزينه‌هاي Landingو پروسه تقاضا‌نامه بايستي همراه با فرم مربوطه فرستاده شود.


 

5- آيا پذيرفته‌شدگان بايستي براي حداقل دوره زماني در نوا اسكوشيا زندگي كنند؟

براي اقامت در نوا اسكوشيا حداقل دوره زماني وجود ندارد. معذالك، برنامه پذيرفته شدن (انتخابي) نوا اسكوشيا جهت متقاضياني طراحي شده است كه متعهد مي‌گردند كه در نوا اسكوشيا اقامت دائم داشته باشند.

6-  آيا پذيرفته‌ شده بعد از ورود به كانادا تعهدي براي اجراي اين برنامه دارد؟

پذيرفته شدگان بعنوان بخشي از پروسه تقاضا‌نامه موافقت كرده‌اند كه در ارزشيابي برنامه پذيرفته‌ شدن نوا اسكوشيا شركت كنند. اين به استان مربوطه امكان آنرا مي‌دهد كه بتواند موفقيت برنامه را ارزيابي كند.

7- آيا در رابطه با تكميل و ارائه اين تقاضانامه هزينه‌اي بايد متقبل شد؟

آري، يك هزينه غير قابل استرداد 1700 دلار كانادا براي اين فرم و پروسه مربوطه بايد پرداخت شود.

8- آيا قبل از ارائه فرم متقاضي بايستي از محل ديدار كند؟

كليه پذيرفته‌شدگان مي‌توانند به مدت حداقل 3 روز كاري از محل بازديد كنند. اگر اين بازديد همراه با مصاحبه باشد فرم تقاضا بايستي از پيش ارائه شده باشد و مصاحبه بايد براي روز چهارم يا پنجم اين ديدار ترتيب داده شود.

 9- آيا براي اين سرمايه‌گذاري سودي نيز دريافت مي‌گردد؟

كمك اقتصادي تنها يك بار پرداخت مي‌گردد و از اين مقدار سودي عايد متقاضي نمي‌گردد.

10- متقاضيان چگونه قرارداد استخدامي را دريافت خواهند كرد؟

بدنبال صدور ويزا،‌ پذيرفته‌شدگان فهرستي از كارهاي تجاري دريافت مي‌كنند كه آنها مي‌توانند از ميان اين كارها شغل دلخواه خود را انتخاب كنند.

اين فهرست شامل نام، محل و نوع تجارت و همينطور توضيحات مربوط به شغل مي‌باشد و پذيرفته‌شده مي‌تواند قبل از انتخاب شغل مورد نظر با شركت مربوطه تماس بگيرد. سرمايه‌گذاري در شركت انتخابي متقاضي انجام خواهد گرفت كه اين شركت يك قرارداد استخدامي 6ماهه را با كارمند (متقاضي) منعقد مي‌كند و متقاضي حقوق دريافت خواهد نمود.

11- آيا متقاضيان تحت برنامه پذيرفته شدن نوا اسكوشيا بايستي اين موقعيت استخدامي را بپذيرند؟

وب‌سايت‌هاي ذيل اطلاعات مفيدي را درباره استان نوا اسكوشيا ارائه مي‌كند.

اطلاعات اقتصادي و اطلاعات مربوط به برنامه نوا اسكوشيا   www.gov.ns.ca/econ/

اطلاعات تجاري مربوط به نوا اسكوشيا                   www.novascotiabusiness.com

اطلاعات جهانگردي                                  explore.gov.ns.ca/default.htm

اطلاعات مربوط به هاليفكس                      www.greaterhalifax.com/feature

انجمن امور مهاجرت استان                        www.misa.ns.ca

دانشگاه دال‌‌هوز                                                www.dal.ca

برنامه دانشجويان خارجي (دبيرستان)                   www.hrsb.ns.ca/community/intl

فرم انتقال وجه توسط تلگراف (T.T)

حساب اماني برنامه گزينش نوا اسكوشيا:

بانك (شعبه اصلي):

Canadian Imperial Bank of Commerce

Barrington and Duke St. Branch (Main Branch)

Halifax, Nova Scotia, Canada, B3J 3A3 

شماره بانك:    010

شماره ترانزيت:          00003

شماره حساب:          05101-92

نام حساب:

Cornwallis Financial Corp. “In trust for Nova Scotia nominee program”

5475 Spring Garden Road # 303

Halifax, Nova Scotia, B3J 3T2

1- لطفاً نام و آدرس متقاضي را بر روي فرم T.Tبنويسيد.

2- هرگونه هزينه بايد در هنگام انتقال وجه توسط متقاضي پرداخت شود.

3- وجه مذكور بايد قابل پرداخت به: Cornwallis Financial Corporationباشد.

4- در هنگام انتقال وجه لطفاً يك كپي از فرم ترانسفر وجه را توسط فاكس به خانم
Heather Seligبه شماره فاكس 7855-423-902 بفرستيد.

يا به آدرس: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید  پست الكترونيكي كنيد.


 

فهرست مشاغل ـ ضميمه الف

011) مدير خدمات اداري: 

0111) مدير مالي

0112) مدير منابع انساني

0113) مدير خريد

0114) مدير ساير خدمات اداري

012) مدير خدمات تجاري و مالي:

0121) مدير مالي، املاك و بيمه

0122) مدير بانكداري، اعتبار و ساير سرمايه‌گذاريها

0123) مدير ساير خدمات تجاري

013) مدير ارتباطات (بغير از پخش برنامه‌هاي راديوئي و تلويزيوني):

0131) مدير ارتباطات (Telecommunication Carriers)

0132) مدير خدمات پست و پيك

021) مدير سيستم‌هاي اطلاعاتي و علوم، معماري و مهندسي: 

0211) مدير مهندسي

0212) مدير علوم و معماري

0213) مدير سيستم اطلاعات و كامپيوتر

031) مدير خدمات اجتماعي، تحصيلي و بهداشتي:

0311) مدير خدمات بهداشتي

0312) مديريت: امور حرفه‌اي و دوره بعد از متوسطه

0313) مديران مدرسه و مديريت مدارس متوسطه و ابتدائي

0314) مدير خدمات اجتماعي و غيره

051) مدير در بخش هنر، فرهنگ، ورزش و تفريحات سالم

0511) مدير كتابخانه، آرشيو، موزه و گالري نقاشي

0512) مدير: انتشارات، فيلم، سخن پراكني و هنرهاي نمايشي

0513) رؤساي خدمات و برنامه‌هاي ورزشي و تفريحات سالم

061-062) مدير تبليغات، بازاريابي و فروش:

0611) مدير تبليغات، بازاريابي و فروش

0612) مدير خرده‌فروشي

063) مدير مسكن و خدمات غذائي:

0631) مدير خدمات غذائي و رستوران

0632) مدير خدمات مسكن

065) مدير ساير خدمات:

0651) مدير ساير خدمات

071) مدير حمل و نقل و ساخت‌وساز

0711) مدير ساخت و ساز

0712) سازنده‌هاي خانه‌هاي مسكوني و تعميرات و نوسازي

0713) مدير حمل و نقل

072) مدير نگهداري و تأسيسات:

0721) مدير نگهداري و تأسيسات

081) مدير در توليد اوليه (بغير از معماري)

0811) مدير توليد اوليه

091) مدير در توليد و خدمات عمومي

0911) مدير توليد

0912) مدير خدمات عمومي

 
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks 
 
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی